Stowarzyszenie Zabrzanka

Stowarzyszenie Zabrzanka
Informacje o organizacji:

Sto­wa­rzy­sze­nie „Za­brzan­ka” powstało z ini­cja­ty­wy osób nie­peł­no­spraw­nych, którzy od 2009 roku aktywnie działali pod szyldem Grupy Sa­mo­po­mo­co­wej. Początkowo dzia­ła­li­śmy jako grupa wsparcia i wza­jem­nej pomocy. Pomoc w naszym przy­pad­ku przyj­mu­je formę do­star­cza­nia po­ży­tecz­nych in­for­ma­cji z własnych do­świad­czeń zwią­za­nych z danym pro­ble­mem, słu­cha­niu i ak­cep­ta­cji do­świad­czeń innych, zro­zu­mie­nia i na­wią­za­nia kon­tak­tów spo­łecz­nych z osobami o po­dob­nych do­świad­cze­niach.

Połączył nas wspólny problem – nie­peł­no­spraw­ność i chęć radzenia sobie z nim. Kon­cen­tro­wa­li­śmy nasze dzia­ła­nia na in­te­gra­cji osób pełno i nie­peł­no­spraw­nych poprzez wspólne aktywne spę­dza­nie czasu wolnego.

W marcu 2014 roku po­wo­ła­li­śmy do życia Sto­wa­rzy­sze­nie, którego sta­tu­to­wym celem jest ini­cjo­wa­nie, wspie­ra­nie i pomoc w różnego rodzaju przed­się­wzię­ciach edu­ka­cyj­nych, kul­tu­ral­nych, spor­to­wych, in­te­gra­cyj­nych osób nie­peł­no­spraw­nych.

W listopadzie 2016 jako Stowarzyszenie otrzymaliśmy Statut Organizacji Pożytku Publicznego aby jeszcze intensywniej działać na rzecz i wspierać potrzeby osób niepełnosprawnych.

Kontakt z Organizacją:
Status na portalu:POPRAW INFORMACJE

* Skontaktuj się z redakcją ONAS by poprawić lub skorygować wizytówkę.


Najnowsze artykuły o inicjatywach / działaniach tej organizacji
Brak wyników.

Wizytówki Organizacji


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies